Sunday, November 29, 2015

Hadis solat orang yang berkahwin lebih baik daripada solat orang bujang


رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الأَعْزَبِ

Terjemahan:

Dua rakaat (solat) daripada orang yang telah berkahwin lebih baik daripada 70 rakaat daripada orang bujang.

Sumber hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Uqaili dalam al-Dhu’afa’ al-Kabir[1] daripada Anas bin Malik.

Para ulama yang menyebutkan hadis ini sebagai mungkar atau palsu

1. Muhammad Tahir bin ‘Ali al-Hindi al-Fattani dalam Tazkirah al-Maudhu’at[2]. Kata beliau:

“Dalam sanadnya ada Mujasyi’, mungkar hadis.”

2. Al-Zahabi dalam Tartib al-Maudhu’at[3]. Kata beliau:

“Dalam sanadnya ada Mujasyi’ bin ‘Amru, telah mendustakannya Ibnu Ma’in.”

3. Ibnu ‘Arraq al-Kinani dalam Tanzih al-Syari’ah al-Marfu’ah[4].

4. Al-Syaukani dalam al-Fawaid al-Majmu’ah Fi al-Ahadith al-Maudhu’ah[5]. Kata beliau:

“Diriwayatkan oleh al-‘Uqaili daripada Anas secara marfu’ dan beliau berkata, Mujasyi’ hadisnya mungkar tidak terpelihara.”

5. Al-Sayuthi dalam al-Lali al-Masnu’ah Fi al-Ahadith al-Maudhu’ah[6].

6. Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Tarabulusi al-Sandarusi dalam al-Kasyf al-Ilahi ‘An Syadid al-Dha’f Wa al-Maudhu’ Wa al-Wahi[7]. Kata beliau:

“Khabar palsu.”

7. Muhammad bin Khalil al-Qawuqji al-Tarabulusi dalam al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lahu Au Bi Aslihi Maudhu’[8]. Kata beliau:

“Palsu.”

8. Ahmad bin al-Siddiq al-Ghumari dalam al-Mughir ‘Ala al-Ahadith al-Maudhu’ah Fi al-Jami’ al-Saghir[9]. Kata beliau:

“Dan berkata al-‘Uqaili tentangnya, ianya mungkar, dikehendaki (maknanya) ianya adalah palsu.”

9. Ibnu Jauzi dalam al-Maudhu’at[10]. Kata beliau:

“Kata al-‘Uqaili, Mujasyi’ hadisnya mungkar tidak terpelihara. Berkata Yahya bin Ma’in, aku melihatnya salah seorang daripada penipu. Berkata Ibnu Hibban, dia mereka-reka hadis ke atas perawi yang thiqah, tidak halal menyebutkannya kecuali dengan celaan.”

Terdapat hadis lain yang mempunyai makna yang hampir sama tetapi lafaz yang berbeza, iaitu:

ركعتان من المتأهل خير من اثنتين وثمانين ركعة من العزب
Terjemahan:

Dua rakaat daripada orang yang telah berkeluarga lebih bair daripada 82 rakaat orang bujang.

Sumber hadis

Diriwayatkan oleh Tammam al-Razi dalam al-Fawaid[11], Dhiya’ al-Din al-Maqdisi dalam al-Ahadith al-Mukhtarah[12] daripada Anas bin Malik dan Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil Fi Dhu’afa’ al-Rijal[13] daripada Abu Hurairah.

Para ulama yang menyebutkan hadis ini sebagai mungkar atau palsu

1. Muhammad Tahir bin ‘Ali al-Hindi al-Fattani dalam Tazkirah al-Maudhu’at[14]. Kata beliau:

“Kata Ibnu Hajar, hadis ini mungkar.”

2. Ibnu ‘Arraq al-Kinani dalam Tanzih al-Syari’ah al-Marfu’ah[15]. Kata beliau:

“Dikeluarkannya oleh Tammam dalam Fawaidnya dan daripada jalan al-Dhiya’ dalam al-Mukhtarah, tetapi Ibnu Hajar mengkritiknya dalam Atraf beliau lalu beliau berkata, hadis ini mungkar, tiada makna untuk takhrijkan hadith tersebut (sebab ianya terlalu rapuh statusnya).”

3. Al-Sayuthi dalam al-Lali al-Masnu’ah Fi al-Ahadith al-Maudhu’ah[16].

4. Al-Syaukani dalam al-Fawaid al-Majmu’ah Fi al-Ahadith al-Maudhu’ah[17]. Kata beliau:

“Dalam sanadnya Mas’ud bin ‘Amru. Berkata al-Zahabi dalam al-Mizan[18]: Aku tidak mengenalinya dan khabarnya batil. Dan diriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah dengan makna lafaz yang pertama. Berkata Ibnu ‘Adi: Maudhu’. Penyakitnya (punca hadis tersebut maudhu’) adalah Yusuf bin al-Safar.”

5. Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Tarabulusi al-Sandarusi dalam al-Kasyf al-Ilahi ‘An Syadid al-Dha’f Wa al-Maudhu’ Wa al-Wahi[19]. Kata beliau:

“Berkata (al-Zahabi) dalam al-Mizan: Batil.”

6. Muhammad bin Khalil al-Qawuqji al-Tarabulusi dalam al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lahu Au Bi Aslihi Maudhu’[20]. Kata beliau:

“Mungkar, sebagaimana kata Ibnu Hajar, dan berkata selainnya: batil. Dan sebagaimana yang diketahui hadis yang batil tidak menguatkan hadis batil yang lain.”

7. Ahmad bin al-Siddiq al-Ghumari dalam al-Mughir ‘Ala al-Ahadith al-Maudhu’ah Fi al-Jami’ al-Saghir[21].

8. Berkata Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil Fi al-Dhu’afa’ al-Rijal[22]:

“Hadis-hadis ini daripada Yahya daripada Abi Salamah bersama selainnya dengan sanad ini meriwayatkannya keseluruhannya oleh Yusuf bin al-Safar dan ianya adalah palsu keseluruhannya.”
[1] Jilid 4, ms. 264, biografi Mujasyi’ bin ‘Amru, cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
[2] Ms. 125, cetakan Idarah al-Thaba’ah al-Munirah.
[3] Ms. 200, cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
[4] Jilid 2, ms. 205, cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
[5] Ms. 120, kitab al-Nikah, hadis no. 4.
[6] Jilid 2, ms. 160, cetakan Dar al-Ma’rifah.
[7] Ms. 264, cetakan Dar al-Salam.
[8] Ms. 89, cetakan Dar al-Basyair al-Islamiyyah.
[9] Ms. 70, cetakan Dar al-Ra’id al-‘Arabi.
[10] Jilid 2, ms. 257, cetakan al-Maktabah al-Salafiyyah.
[11] Al-Raudh al-Bassam Bi Tartib wa al-Takhrij Fawaid Tammam, jilid 2, ms. 365, hadis no. 2101, cetakan Dar al-Basyair al-Islamiyyah.
[12] Jilid 6, ms. 110, hadis no. 2101, cetakan Dar Khidr.
[13] Jilid 8, ms. 498, cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
[14] Ms. 125, cetakan Idarah al-Thaba’ah al-Munirah.
[15] Jilid 2, ms. 205, cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
[16] Jilid 2, ms. 160, cetakan Dar al-Ma’rifah.
[17] Ms. 120, kitab al-Nikah, hadis no. 4.
[18] Jilid 6, ms. 410, cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
[19] Ms. 264, cetakan Dar al-Salam.
[20] Ms. 90, cetakan Dar al-Basyair al-Islamiyyah.
[21] Ms. 70, cetakan Dar al-Ra’id al-‘Arabi.
[22] Jilid 8, ms. 498.

Tuesday, November 10, 2015

Hadis sesiapa yang mempelajari dua hadis

مَنْ تَعَلَّمَ حَدِيثَيْنِ اثْنَيْنِ يَنْفَعُ بِهِمَا نَفْسَهُ، أَوْ يُعَلِّمُهُمَا غَيْرَهُ فَيَنْتَفِعُ بِهِمَا، كَانَ خَيْرًا مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ عَامًا

Terjemahan:

“Sesiapa yang mempelajari dua hadis yang memberi manfaat dua hadis tersebut kepada dirinya, atau mengajarkan dua hadis tersebut kepada orang lain dan memberi manfaat dua hadis tersebut kepada orang lain adalah lebih baik daripada beribadat selama 60 tahun.”

Sumber hadis

1. Syaraf Ashab al-Hadis[1] oleh Khatib al-Baghdadi.

2. Zikr Akhbar Asbahan[2] oleh Abu Nu’aim al-Asbahani dengan lafaz:

مَنْ تَعَلَّمَ حَدِيثَيْنِ اثْنَيْنِ يَنْفَعُ بِهِمَا نَفْسَهُ، أَوْ يُعَلِّمُهُمَا غَيْرَهُ، كَانَا خَيْرًا لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ عَامًا

Terjemahan:

“Sesiapa yang mempelajari dua hadis yang memberi manfaat dua hadis tersebut kepada dirinya atau mengajarkan dua hadis tersebut kepada orang lain, adalah lebih baik bagi dirinya daripada beribadat selama 60 tahun.”

3. Al-Sayuthi dalam al-Jami’ al-Kabir[3] menyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh al-Dailami daripada al-Barra’, tetapi saya tidak menemukannya dalam Musnad al-Firdaus.

Ulasan

Hadis ini sangat daif kerana kedua-dua sanad riwayat al-Khatib al-Baghdadi dan Abu Nu’aim tersebut bersambung dengan seorang perawi yang matruk iaitu Nufai’ bin al-Haris (نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ), Abu Daud al-A’ma.

Kata Ibnu Hajar[4]: Matruk. Telah mendustakannya Ibnu Ma’in.
[1] Syaraf Ashab al-Hadis, ms. 80, tahqiq: Dr Muhammad Sa’id Khatib.
[2] Zikr Akhbar Asbahan, jilid 2, ms. 126, cetakan Dar al-Kitab al-Islami.
[3] Al-Jami’ al-Kabir, jilid 8, ms. 822, cetakan al-Azhar al-Syarif.
[4] Taqrib al-Tahzib, ms. 632, cetakan Bait al-Afkar al-Dauliyyah.

Saturday, November 7, 2015

Hadis kelebihan makan tembikai1. Ibnu Jauzi berkata: “Tidak sahih berkenaan kelebihan tembikai satu hadis pun kecuali Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam pernah memakannya.” [1]

Hadis berkenaan Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam memakan tembikai adalah sahih sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi sallahu ‘alaihi wasallam memakan tembikai dengan kurma muda (rutab). [2]

2. Muhammad Tahir al-Fattani berkata: “Hadis-hadis kelebihan tembikai adalah batil.” [3]

3. Ibnu al-Daiba'’ berkata: “Abu ‘Umar al-Tuqani telah menulis berkenaan kelebihan tembikai satu juzuk kitab dan hadis-hadisnya adalah batil.” [4]

4. Al-Zarkasyi berkata: Tidak sabit (daripada Nabi sallahu ‘alaihi wasallam). [5]

5. Muhammad al-Amir al-Kabir berkata: Hadis-hadisnya (hadis kelebihan makan tembikai) tidak sahih. [6]
______________________

[1] Ibnu Jauzi, al-Maudhu’at, jilid 2, ms. 286, cetakan al-Maktabah al-Salafiyyah.

[2] Hadis riwayat al-Termizi dalam al-Jami’ (1843) dan al-Syamail (198), Abu Daud (3836), al-Nasai’e dalam al-Kubra (6722) dan lain-lain.

[3] Muhammad Tahir al-Fattani, Tazkirah al-Maudhu’at, ms. 148, cetakan Idarah al-Thaba’ah al-Munirah.

[4] Al-Mulla ‘Ali al-Qari, al-Asrar al-Marfu’ah Fi al-Akhbar al-Maudhu’ah, ms. 166, cetakan al-Maktab al-Islami.

[5] Al-Mulla ‘Ali al-Qari, al-Masnu’ Fi Ma’rifah al-Hadis al-Maudhu’, ms. 77, cetakan Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah.

[6] Muhammad al-Amir al-Kabir, al-Nukhbah al-Bahiyyah Fi al-Ahadith al-Makzubah  ‘Ala Khair al-Bariyyah, ms. 44, cetakan al-Maktab al-Islami.

Ibadah Sayyidina Tamim al-Dari radiallahu 'anhu


Abu Sa'd al-Sam'ani berkata: "Adalah Tamim al-Dari mengkhatamkan al-Quran dalam satu rakaat solat. Dan barangkali beliau mengulang-ulang satu ayat pada keseluruhan malam sehinggalah waktu subuh. Beliau adalah antara orang yang paling banyak beribadah dan zuhud dalam kalangan sahabat. Antara sahabat yang menjauhi sanjungan dan sentiasa melazimi berpaling daripada perkara yang melalaikan dengan beribadah sehinggalah meninggal dunia."

Masruq, seorang tabi'in yang agung berkata: "Tamim solat pada waktu malam sehingga subuh dengan membaca satu ayat dan mengulang-ulangnya, iaitu ayat:
أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجۡعَلَهُمۡ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَوَآءً۬ مَّحۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُہُمۡ‌ۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ
Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan (mereka semua) semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu.

[Surah al-Jathiyyah (45) : 21]

Ibnu Hajar al-Haitami berkata dalam Fath al-Mubin Bi Syarh al-Arba'in: Tamim mengkhatamkan al-Quran dalam satu rakaat.

-Iqamah al-Hujjah oleh Abdul Hayy al-Laknawi-

10 perkara menyebabkan hati matiSuatu hari Ibrahim bin Adham berjalan di pasar Basrah. Maka orang ramai berkumpul di sisinya seraya berkata:
"Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Alllah berfirman dalam kitab-Nya: Berdoalah kamu kepadaKu nescaya aku perkenankan doa pemohonanmu (Surah Ghafir: 60). Kami telah berdoa sejak dahulu lagi tetapi tidak diperkenankan doa kami."
Ibrahim bin Adham berkata: "Wahai pendudk Basrah, telah mati hati-hati kamu disebabkan 10 perkara:
1. Kamu mengenali Allah tetapi kamu tidak melaksanakan hak-Nya (beribadat kepada-Nya).
2. Kamu membaca al-Quran tetapi kamu tidak beramal dengannya.
3. Kamu mendakwa kamu mencintai Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam tetapi kamu meninggalkan sunahnya.
4. Kamu mendakwa syaitan adalah musuh kamu tetapi kamu bersepakat dengannya (mengikut hasutannya).
5. Kamu katakan bahawa kamu mencintai syurga tetapi kamu tidak beramal untuk mendapatkannya.
6. Kamu katakan bahawa kamu takut akan neraka tetapi kamu gadaikan diri kamu kepadanya (kamu buat perkara yang menyebabkan diri kamu masuk ke neraka).
7. Kamu katakan bahawa kematian itu adalah benar tetapi kamu tidak bersedia menghadapinya.
8. Kamu sibuk dengan aib saudara kamu tetapi kamu lupakan aib kamu sendiri.
9. Kamu makan nikmat pemberian Tuhan kamu tetapi kamu tidak mensyukurinya.
10. Kamu mengebumikan orang yang mati di sekeliling kamu tetapi kamu tidak mengambil pengajaran daripadannya.
-Hilyah al-Auliya' oleh Abu Nu'aim al-Asbahani-