Tuesday, October 2, 2018

‘Ilal Hadis: Hari Kiamat Semakin Hampir, Sedangkan Tidak Bertambah Manusia Terhadap Dunia...Hadis ini dirwayatkan oleh Basyir bin Salman daripada Sayyar daripada Thariq bin Syihab daripada Ibnu Mas'ud.

Berlaku khilaf pada menentukan nama perawi Sayyar tersebut. Menurut sekumpulan perawi yang meriwayatkan daripada Basyir bin Salman, Sayyar tersebut adalah Sayyar Abu al-Hakam.

Syufyan al-Thauri pula meriwayatkan daripada Basyir bin Salman daripada Sayyar Abu Hamzah. Inilah nama yang tepat bagi perawi tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan al-Daraqutni. Menjadikan nama perawi Sayyar tersebut sebagai Sayyar Abu al-Hakam adalah satu kekeliruan. Sayyar Abu Hamzah adalah perawi majhul.

Al-Hakim dalam al-Mustadrak meriwayatkan daripada Basyir bin Zadan daripada Sayyar Abu al-Hakam, sama sebagaimana sanad di atas.

Menurut al-Hakim, sanadnya sahih. Tetapi diktitik oleh al-Zahabi yang mengatakan bahawa hadis ini mungkar dan Basyir tersebut didaifkan oleh al-Daraqutni dan ditohmah oleh Ibnu al-Jauzi.

Berlaku kesilapan dalam al-Mustadrak pada menyebutkan nama perawi Basyir tersebut. Dalam kitab-kitab hadis yang lain disebutkan namanya sebagai Basyir bin Salman, bukan Basyir bin Zadan. Basyir bin Salman adalah perawi Kutub al-Sittah dan menurut Ibnu Hajar dalam al-Taqrib, dia adalah perawi thiqah dan ada meriwayatkan hadis gharib (ثقة يغرب).

Syeikh al-Albani menyebutkan hadis ini dalam Silsilah al-Sahihah jilid 4 (ditulis tahun 1404 H) dan menurut beliau sanad hadis ini sahih sebagaimana kata al-Hakim atau hampir kepada sahih. Ini kerana beliau hanya melihat zahir sanad dan tidak melihat khilaf pada menentukan identiti perawi Sayyar tersebut. Dalam Sahih al-Jami' al-Saghir (ditulis tahun 1405 H) , beliau mengatakan bahawa hadis ini hasan. Anehnya, dalam Daif al-Targhib Wa al-Tarhib (ditulis tahun 1418 H), beliau mengatakan hadis ini daif pula.


Monday, October 1, 2018

Pemalsu Hadis Yang Mati Bersujud


- Ketika membaca hadis pertama dalam kitab al-Laali al-Masnu’ah karangan al-Hafiz al-Sayuthi, saya bertemu dengan nama seorang perawi iaitu Muhammad bin Syuja’ al-Thalji (مُحَمَّدُ بنُ شُجَاعٍ الثَّلْجِيِّ).

- Muhammad bin Syuja’ ini dituduh memalsukan hadis berikut:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الفرس فأجراها فَعَرِقَتْ، ثُمَّ خَلَقَ نَفْسَهُ مِنْهَا

“Allah menciptakan kuda dan menjadikannya berlari sehingga berpeluh. Kemudian Allah menciptakan diri-Nya daripada peluh tersebut.”

- Berkenaan hadis ini Ibnu al-Jauzi berkomentar:

“Hadis ini tidak syak lagi akan kepalsuannya. Seorang muslim tidak akan memalsukan hadis seperti ini...dan ulama hadis menuduh Muhammad bin Syuja’ memalsukan hadis ini.”

- Al-Hafiz al-Sayuthi menambah bahawa seorang yang berakal juga tidak akan memalsukan hadis sebegini.

- Muhammad bin Syuja’ ini merupakan seorang faqih mazhab Hanafi pada zamannya. Meskipun begitu dia dituduh oleh ulama hadis sebagai pemalsu hadis.

- Kata Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil:

“Dia memalsukan hadis berkenaan tasybih dan menisbahkannya kepada ahli hadis supaya mereka dicerca disebabkan hadis tersebut.”

- Imam Ahmad mengatakan dia seorang ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu.

- Mazhabnya berkenaan al-Quran adalah tawaqquf (berdiam diri). Dia tidak mengatakan al-Quran makhluk dan dia juga tidak mengatakan al-Quran bukan makhluk.

- Meskipun begitu, dia merupakan seorang ahli ibadah dan banyak membaca al-Quran. Dia pernah berkata:

“Kebumikanlah aku dalam rumah ini kerana sesungguhnya tidak ada tingkat rumah ini melainkan aku pernah mengkhatamkan al-Quran di dalamnya.”

- Dia pernah mencerca al-Imam al-Syafi’e ketika hayatnya tetapi apabila dia hampir mati dia berkata:

“Semoga Allah merahmati Abu ‘Abd Allah al-Syafie. (Kemudian dia menyebut-yebut tentang keilmuan al-Imam al-Syafi’e dan dia berkata): Aku tarik semula apa yang aku katakan padanya.”

- Kata al-Hafiz al-Zahabi dalam Tarikh Islam:

“Dia dilahirkan pada tahun 181 Hijrah dan dia meninggal dunia ketika bersujud dalam solat Asar pada 4 Zulhijjah tahun 266 Hijrah. Ditamatkan baginya (akan usianya) dengan kebaikan, insya-Allah dan bertaubat ketika mati.”

Sunday, September 30, 2018

Ajaibnya Hafalan al-Sya'bi


Beliau pernah berkata:

"Aku tidak pernah menulis hitam (dakwat) pada putih (kertas) sehinggalah hari ini. Tidaklah seseorang menyampaikan hadis kepadaku kecuali aku telah menghafalnya dan aku tidak suka dia mengulanginya lagi kepadaku. Ada ilmu yang telah aku lupakan yang mana kalau seseorang itu menghafalnya nescaya dia menjadi alim."

[Tazkirah al-Huffaz karangan al-Hafiz al-Zahabi]
_____________

Al-Sya'bi atau nama sebenarnya, 'Amir bin Syarahil dilahirkan pada pertengahan zaman pemerintahan Saidina 'Umar. 

Beliau belajar daripada para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan, Hussein, Abdullah bin 'Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin' Umar dan lain-lain. Beliau pernah berkata: "Aku telah bertemu dengan 500 orang sahabat Nabi sallahu 'alaihi wasallam."

Antara murid beliau ialah Makhul al-Syami, Abu Hanifah, al-A'masy dan lain-lain.

Ibnu Sirin berkata: "Lazimilah al-Sya'bi. Aku melihat beliau diminta untuk berfatwa ketika para sahabat masih ada."

Beliau meninggal dunia pada tahun 104 Hijrah. Menurut pandangan yang lain 105 atau 106 Hijrah.

Saturday, September 29, 2018

Hadis Kelebihan Serban


Hadis Pertama

رَكْعَتَانِ بِعِمامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلا عِمامَة

“Dua rakaat dengan berserban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa berserban.”

Riwayat Abu Nu’aim dalam al-Siwak dan al-Dailami dalam al-Firdaus daripada hadis Jabir.

Menurut al-Hafiz al-Sakhawi dalam al-Maqasid al-Hasanah, hadis ini tidak sabit (palsu).

Hadis Kedua

الصلاة في العمامة تعدل عشرة آلاف حسنة

“Solat dengan berserban menyamai 10 ribu kebaikan.”

Lafaz yang lain:

الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة

Lafaz yang lain:

الصلاة في العمامة بعشر آلاف حسنة

Riwayat al-Dailami dalam al-Firdaus daripada jalur perawi Aban bin Abi ‘Ayyash daripada Anas bin Malik secara marfu’.

Kata al-Hafiz al-Sayuthi dalam al-Ziyadat ‘Ala al-Maudhu’at:

“Aban dituduh (berdusta dan memalsukan hadis).”

Hadis ini juga dinilai sebagai palsu oleh al-Hafiz Ibnu Hajar sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Hafiz al-Sakhawi dalam al-Maqasid al-Hasanah.

Hadis Ketiga

إنّ صلاةً بعمامة تعدل خمسًا وعشرين صلاة بغير عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة. إنّ الملائكة ليشهدون الجمعة معتَمّين، ولا يزالون يصلّون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس

“Sesungguhnya solat dengan berserban menyamai 25 solat tanpa berserban. Solat Jumaat dengan berserban menyamai 70 solat Jumaat tanpa berserban. Sesungguhnya para malaikat menyaksikan solat Jumaat orang-orang yang berserban dan terus menerus mendoakan rahmat keatas orang yang berserban sehingga tenggelam matahari.”

Lafaz yang lain:

صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسًا وعشرين صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة. أي بني اعتمَّ فإنّ الملائكة يشهدون يوم الجمعة معتَمّين فيسلِّمون على أهل العمائم حتى تغيب الشمس

“Solat sunat atau fardhu dengan berserban menyamai 25 solat tanpa berserban. Solat Jumaat dengan berserban menyamai 70 solat Jumaat tanpa berserban. Wahai anakku, berserbanlah kerana sesungguhnya para malaikat menyaksikan hari Jumaat orang yang berserban dan mengucapkan salam ke atas orang yang berserban sehingga terbenam matahari.”

Riwayat Ibnu ‘Asakir dalam Tarikh Dimasyq, Ibnu al-Najjar dan al-Dailami daripada hadis Abdullah bin ‘Umar.

Kata al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Lisan al-Mizan:

“Hadis ini mungkar, bahkan maudhu’....aku tidak ketahui siapakah pemalsunya.”

Al-Hafiz al-Sakhawi dalam al-Maqasid al-Hasanah turut mengatakan bahawa ia tidak sabit.

Hadis Keempat

جُمُعَة بعمامة أفضل من سبعين جُمُعَة بِلَا عِمَامَة

“Solat Jumaat dengan berserban lebih baik daripada 70 solat Jumaat tanpa berserban.”

Riwayat al-Dailami dalam al-Firdaus daripada hadis Ibnu ‘Umar.

Saya tidak temui sanadnya.

Al-Hafiz al-Sakhawi menyebutkannya dalam al-Maqasid al-Hasanah dalam kumpulan beberapa buah hadis tentang serban. Menurut beliau hadis-hadis dalam kumpulan tersebut sebahagiannya lebih lemah daripada sebahagian yang lain.

Hadis Kelima

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلائِكَة موكلين بِأَبْوَاب الْجَوَامِع يَوْم الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُونَ لأَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْبِيضِ

“Sesungguhnya Allah Ta’ala mempunyai malaikat yang diwakilkan di pintu-pintu masjid pada hari Jumaat yang memohon keampunan bagi orang yang memakai serban putih.”

Riwayat al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad daripada jalur perawi Yahya bin Syaib al-Yamani daripada Humaid al-Thawil daripada hadis Anas bin Malik.

Yahya bin Syaib al-Yamani ini dituduh oleh al-Khatib al-Baghdadi, al-Hakim, Abu Nu’aim dan Abu Sa’id al-Naqqasy meriwayatkan hadis-hadis palsu daripada Sufyan al-Thauri dan orang lainnya.

Menurut al-Hafiz al-Zahabi dalam Mizan al-I’tidal, hadis ini merupakan hasil pemalsuan Yahya bin Syaib al-Yamani.
Hadis Keenam

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

“Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang yang berserban pada hari Jumaat.”

Maksud Allah berselawat adalah Allah menurunkan rahmat. Maksud malaikat berselawat adalah malaikat mendoakan rahmat.

Riwayat al-‘Uqaili dalam al-Dhu’afa’ al-Kabir, al-Thabarani dalam Musnad al-Syamain, Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil, Abu Nu’aim dalam Hilyah al-Auliya’ dan al-Rafi’e dalam Akhbar Qazwin daripada perawi Ayyub bin Mudrik daripada Makhul daripada hadis Abu al-Darda’.

Ayyub bin Mudrik didaifkan para nuqqad hadis. Kata Yahya bin Ma’in: “Pendusta.” Pada kesempatan yang lain, kata beliau: “Tiada nilai (ليس بشئ).” Kata Abu Hatim: “Daif hadisnya, matruk.” Kata Abu Zur’ah al-Razi: “Daif hadisnya.” Kata al-Nasa’ie: “Ditinggalkan hadisnya.” Kata Ibnu Hibban dalam al-Majruhin: “Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada perawi-perawi masyhur. Dia mendakwa belajar daripada beberapa orang syeikh sedangkan dia tidak pernah melihat mereka dan dia mendakwa mendengar hadis daripada mereka.  Dia meriwayatkan daripada Makhul naskhah hadis palsu dan dia tidak pernah melihat Makhul.” Kata al-Daraqutni: “Matruk.”

Kata Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil berkenaan hadis ini:

“Hadis ini mungkar.”

Kata Ibnu al-Jauzi dalam al-Maudhu’at:

“Hadis ini tidak ada asal baginya. Yang bertanggungjawab memalsukannya ialah Ayyub. Kata Abu al-Fath al-Azdi: Ini adalah daripada pemalsuan Ayyub. Kata al-‘Uqaili: Tidak ada sokongan bagi hadis ini. Kata Yahya bin Ma’in: Dia adalah pendusta. Kata Abu Hatim dan al-Daraqutni: Dia matruk.”

Kata Ahmad al-Ghumari dalam al-Mudawi:

“Ia adalah maudhu’ dan batil sebagaimana kata Ibnu al-Jauzi dan al-Azdi. Yang dituduh memalsukannya ialah Ayyub kerana dia adalah pendusta...”

Saya tidak tahu mengapa al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Talkhis al-Habir sekadar mengatakan sanadnya daif.

Friday, September 28, 2018

Hadis Palsu: Bercelak Pada Hari Asyura


Hadis Palsu: Bercelak Pada Hari Asyura

Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman  dan Fadhail al-Awqat meriwayatkan daripada perawi Juwaibir daripada al-Dhahhak daripada hadis Ibnu 'Abbas:

مَنِ اكْتَحَلَ بالْإِثْمَدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا

"Sesiapa yang bercelak dengan ithmid (sejenis bahan yang dijadikan celak mata) pada hari Asyura, matanya tidak akan sakit selamanya."

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam Tarikh Naisabur (sebagaimana dalam al-Jami’ al-Kabir karangan al-Sayuthi) dan al-Dailami dalam al-Firdaus.

Juwaibir ada perawi matruk (ditinggalkan hadisnya) dan al-Dhahhak tidak bertemu dengan Ibnu 'Abbas.

Menurut al-Hakim, hadis ini mungkar dan tidak ada athar yang warid daripada Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam tentang bercelak pada hari Asyura serta ia bid’ah yang dimulakan oleh pembunuh Saidina Hussein radiallahu ‘anhu. Ibnu Hajar dalam kitab al-Dirayah menilai sanadnya sangat daif. Sebahagian ahli hadis seperti Ibnu al-Jauzi dalam al-Maudhu'at dan al-Sakhawi dalam al-Maqasid al-Hasanah menilai ia sebagai palsu.

Menurut al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab Lathaif al-Ma'arif, semua hadis yang diriwayatkan tentang bercelak, mewarnakan rambut dengan inai dan mandi pada hari Asyura adalah palsu dan tidak sahih.

Saturday, September 22, 2018

Soalan: Hadis Palsu Panjang Berkenaan Kelebihan Puasa ‘Asyura


Soalan:

Assalamualaikum. Adakah ini hadis dan apa tahap hadis ini?

“Barang siapa berpuasa pada hari asyura diberikan pahala sepuluh ribu haji dan umrah dan pahala seribu syahid.”

Jawapan:

Waalaikumsalam.

Ada sebuah hadis panjang yang menyebutkan tentang kelebihan puasa Asyura, antaranya diberikan pahala ibadah puasa dan solat malam selama 60 tahun, pahala 10 ribu malaikat, pahala seribu haji dan umrah, pahala 10 ribu orang syahid dan lain-lain yang sangat panjang untuk diterjemahkan. 

Matannya:

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّينَ سَنَةً بِصِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أُعْطِيَ ثَوَابَ عَشَرَةِ آلافِ مَلكٍ وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أُعْطِيَ ثَوَابَ أَلْفِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أُعْطِيَ ثَوَابَ عَشَرَةِ آلافِ شَهِيدٍ وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمَنْ أَفْطَرَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ عِنْدَهُ جَمِيعُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ أَشْبَعَ جَائِعًا فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ جَمِيعَ فُقَرَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَأَشْبَعَ بُطُونَهُمْ وَمَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ رُفِعَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالأَرْضَ كَمِثْلِهِ وَخَلَقَ الْقَلْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ واللَّوْحَ كَمِثْلِهِ وَخَلَقَ جِبْرِيلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَلائِكَتَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَلَقَ آدَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَوُلِدَ إِبْرَاهِيمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَفَدَى إِسْمَاعِيلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَغَرِقَ فِرْعَوْنُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَرُفِعَ إِدْرِيسُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَغُفِرَ ذَنْبُ دَاوُدَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأُعْطِيَ الْمُلْكَ سُلَيْمَانُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَوُلِدَ النَّبِيُّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَاسْتَوَى الرَّبُّ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam kitab al-Maudhu'at daripada hadis 'Ibnu 'Abbas.

Dalam sanadnya ada perawi Habib bin Abi Habib al-Kharthathi (الخَرْطَطِي) yang merupakan seorang pemalsu hadis.

Kata Ibnu Hibban dalam al-Majruhin berkenaan hadis ini: "Batil. Tidak ada asal baginya." Kata Ibnu al-Jauzi: "Palsu tanpa syak lagi."

Friday, September 21, 2018

Soalan: Hadis Palsu Kelebihan Memberi Makan Dan Minum


Soalan:

Assalamualaikum.

Mohon penjelasan Status Hadis kelebihan memberi minum kepada orang lain.

Daripada Abdullah bin Amar bin Ash berkata: Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa memberi makan saudaranya sehingga kenyang, memberinya air sehingga hilang dahaganya, niscaya Allah menjauhkannya daripada api neraka tujuh parit, yang mana jarak antara dua parit adalah 500 tahun.”

Jawapan:

Waalaikumsalam.

مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ حَتَّى يُشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ مِنَ المَاءِ حَتَّى يُرْوِيَهُ؛ بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، مَا بَيْنَ كُلِّ خَنْدَقٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ

Riwayat al-Daulabi dalam al-Kuna Wa al-Asma', al-Thabarani dalam Mu'jam al-Kabir, al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman dan lain-lain daripada perawi Raja' bin Abi Atha' daripada Wahib bin Abdullah al-Ma'afiri daripada hadis Abdullah bin 'Amru al-'As.

Raja' bin Abi Atha' ini kata Ibnu Hibban dalam kitab al-Majruhin:

"Seorang syeikh yang meriwayatkan hadis-hadis palsu daripada orang-orang Mesir. Tidak halal dijadikan hujah dengannya dalam hal apa pun."

Kata al-Hakim:

"Pemilik hadis-hadis palsu."

Kata Ibnu Hibban berkenaan hadis ini:

وَهَذَا شَيْء لَيْسَ مِنْ حَدِيث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم

"Ini bukanlah daripada hadis Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam."